Bel ons!
Verkoop & Info
  03/292.67.67
Ma-Vr 10:00 tot 17:00
Boekhouding
  03/292.67.65

 

Adressen
Burelen & Showroom
  Monnikenhofstraat 298
2040 Antwerpen

 
Magazijn
  Kerkstraat 115
2940 Hoevenen
Onze Merken
Bekijk ons volledig overzicht.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE FACTUUR- EN BETALINGSVOORWAARDEN SMITS BELGIUM.
(DEZE MAKEN INTEGRAAL DEEL UIT VAN DE VERKOOPSOVEREENKOMST)

1.OFFERTEN
Onze offerten en verkopen geschieden onder volgende voorwaarden. Deze voorwaarden worden aanzien als gekend zijnde door de koper. Behoudens andersluidende bepaling, zijn de offerten zonder enige verbintenis en max geldig gedurende 30 dagen. Deze voorwaarden verbinden beide partijen bij de transactie en zijn de enige geldige. Onze betalingsvoorwaarden overtreffen ten allen tijde de eventuele aankoopvoorwaarden van de klant. Door het retourneren van de al dan niet ondertekende orderconfirmatie verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de door ons opgelegde betalingsvoorwaarden. Deze betalingsvoorwaarden vervangen alle vorige afspraken. Het plaatsen van een order bevestigen deze afspraken.

2. BESTELLINGEN
Onze maatschappij loopt geen enkele verantwoordelijkheid op bij niet uitvoering van bestellingen wegens geval van overmacht – staking, lock-out, enz... Ook eventuele sterke prijsschommelingen kunnen aanleiding geven tot niet uitvoering van bestellingen. De klant heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het plaatsen van de bestelling of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Voor professionele klanten werken wij volgenshet wettelijk vastgesteld 'besteld is besteld' principe. Indien U als professionele klant een bestelling annuleert zullen wij daar 50 € exclusief 21% BTW verbrekingsvergoeding op aanrekenen. We zijn wettelijk niet verplicht, maar elke professionele klant krijgt bij ons maximum 7 dagen na aankoop bedenktijd op zijn bestelling.

3. LEVERINGSTERMIJNEN
De termijnen voor aflevering worden slechts als aanwijzing gegeven en zijn niet van strikte toepassing. Geen enkele vertraging in de levering verbindt onze verantwoordelijkheid en kan dus in geen enkel opzicht aanleiding geven tot schadeloosstelling of boete noch annulatie van de bestelling vanwege de koper. Wanneer op de aanvraag van de op-drachtgever de leveringstermijn ingekort moet worden ten opzichte van de oorspronkelijke leveringstermijn, zullen alle hierdoor veroorzaakte bijkomende kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

4. VERZENDING
De koopwaren worden vervoerd op risico en gevaren van de bestemmeling zelfs indien ze franco worden verkocht. De aanvaarding van de koopwaren wordt geacht gedaan te zijn in onze magazijnen. Geen enkele teruggave van koopwaren wordt aanvaard zonder voorafgaandelijk, schriftelijk akkoord van onzentwege. De verzendingskosten zijn steeds ten laste van de klant, ongeacht de levering door onszelf of door derden geschied. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.

5. WAARBORG
Onze goederen zijn gewaarborgd vanwege de fabrikant tegen alle fabricatiefouten. Elk stuk of onderdeel, door onze technische dienst gebrekkig erkend, zal vervangen worden, doch onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot deze vervanging. In geen geval kan hieromtrent, om welke reden ook, aanspraak gemaakt worden op terugbetaling, schadeloosstelling of op schadeloosvergoeding, noch werkuren. Noch geeft dit recht op niet betalen van openstaande vorderingen.

6. FACTURATIE en EIGENDOMSRECHT
Wij behouden ons het recht voor de koopwaren in rekening te brengen en te factureren naar gelang de levering, zelfs indien deze gedeeltelijk zouden gedaan worden. Wij behouden de eigendom van de goederen tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs, in hoofdsom en interesten. De koper zal de verkoper verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt. Hij zal de verkoper op de hoogte moeten brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van het pand. Het is de koper verboden de goederen te verkopen zolang de verkoopprijs (in hoofdsom en eventuele in-teresten) niet integraal werd betaald. In geval van voortverkoop, niettegenstaande het verbod voorzien in voorgaande alinea, zullen wij de mogelijkheid behouden om de goederen bij de derde verkrijger te revendiceren of de verkoopprijs te revendiceren van de goederen gehouden door de derde verkrijger. Onverminderd het
voorgaande wordt het eigendomsvoorbehoud ingeval van voortverkoop overgedragen op de schuldvordering betreffende de verkoopprijs en, in de mate dat deze nog kan geïdentificeerd worden in het patrimonium van de klant, op de verkoopprijs die gebeurlijk door de derde verkrijger aan de koper werd betaald. Vanaf de levering worden alle risico’s, met inbegrip van het risico van overmacht, en de bewaring overgedragen aan de klant. Niet betaling, zelfs van een deel van de prijs, kan aanleiding geven tot revendicatie van de goederen, zelfs in geval van faillissement van de klant.

7. BETALINGSVOORWAARDEN
Al onze werken en leveringen zijn contant betaalbaar bij levering. Met het ondertekend terugzenden van het order, verklaart de klant zicht uitdrukkelijk akkoord met de door SMITS Belgium vooropgestelde betalingsmodaliteiten. Betalingstermijn 7 dagen na factuurdatum kan, dit alleen bij voorafgaandelijk akkoord SMITS Belgium. Bij het niet respecteren van de vervaldag wordt door SMITS Belgium een interest gerekend van 12% per maand op de vervallen facturen, dit doen we iedere 10de van de maand. Bij rappel van graad 2 wordt er een administratieve kost van minimum 25 euro gerekend. Bij gerechtelijke inning komt bij de factuur van rechtswege en zonder dat er een ingebreke-stelling vereist is, een for-faitair schadebeding van 25 % met een minimum van EUR 165 en de nalatigheids-interest zoals voorzien in de wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bij niet betaling van facturen kunnen al de lopende bestellingen geblokkeerd worden. Klachten over facturen moeten ons binnen een termijn van 8 dagen gemeld worden zonder dat dit uitstel van betaling toelaat.

8. BETWISTING
De algemene verkoopsvoorwaarden overtreffen de eventuele aankoopvoorwaarden van de klant. Klachten over facturen moeten ons binnen een termijn van 8 dagen gemeld worden zonder dat dit uitstel van betaling toelaat. In geval van betwisting of eventueel geschil, zullen alleen de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn. Wij verzaken aan deze beschikking niet door aan de koper de betaling door middel van wissels toe te staan.

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL : SMITS BELGIUM - Monnikenhofstraat 298 - 2040 Antwerpen

Prijzen en info onder voorbehoud. BTW 21% inclusief.
Divisie van SMITS BELGIUM EZ. BTW BE 0820.253.774